ފޮޓޯ އަލްބަމް

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފަހު ރާއްޖެއައި އެންމެ ފަހު ގްރޫޕްގެ ޙައްޖާޖީންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރެއްވުން

31 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President receives last group of returning Hajj Pilgrims
31 August 2019, Press Release
މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފަހު ރާއްޖެއައި ޙައްޖުކޯޕަރޭޝަނުގެ އެންމެ ފަހު ގްރޫޕްގެ ޙައްޖާޖީންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
31 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު