ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބުރުނީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރުފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

29 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހުނަރުވެރި ޒުވާނުން އުފެއްދުމަކީ، މިހާރުގެ ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުގެ އެންމެ އިސް އަމާޒުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
'Shaping a generation of talented young individuals is a top priority' - President
29 August 2019, Press Release