ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ބުރުނީއަށް ވަޑައިގެންނެވުން

29 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީއަށް ވަޑައިގެންފި
29 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
President visits Buruni Island of Kolhumadulu Atoll
29 August 2019, Press Release