ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެންނެވުން

29 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިއްޔަށް ވަޑައިގެންފި
29 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
President Solih arrives in Dhiyamigili Island
29 August 2019, Press Release