ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 'އެމް.ޑީ.ޕީ ކައުންސިލަރުންގެ ކޮންފަރެންސް 2019' ހުޅުއްވައިދެއްވުން

22 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކުރެވޭނީ ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ބާރުވެރިކަން ލިބިގެން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
22 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
Fiscal decentralization is essential for meaningful progress – President Solih
22 August 2019, Press Release