ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫެރިއްޔާ، 2 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަނު ކުރެއްވުން

19 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައި މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި
19 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
President presents Letters of Appointment to two State Ministers
19 August 2019, Press Release