ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖެއާ ލަންކާއާ ދެމެދު ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީބޯޅަ މެޗް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލެއްވުން

13 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާ ދެމެދު މިރޭ ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީބޯޅަ މެޗް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފި
13 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
President observes Volleyball Match between Sri Lanka and Maldives
13 August 2019, Press Release