ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ދެއްވާ ފުރަމާނަ ޖާފަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

2 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President and First Lady attend State Banquet hosted by President of Seychelles
02 August 2019, Press Release
ސީޝެލްސްގެ ރައީސް ދެއްވި ފުރާމާނަ ޖާފަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
2 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު