ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖެއާއި ސީޝެލްސްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

2 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

General Cooperation Agreement and several MoUs exchanged between Maldives, and Seychelles
02 August 2019, Press Release
އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމަކާއި އިތުރު މުހިންމު 6 އެއްބަސްވުމެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސީޝެލްސް ސޮއިކުރައްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު