ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސީޝެލްސްއަށް ވަޑައިގެންނެވުން

2 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President and First Lady Arrive in Seychelles
02 August 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސީޝެލްސްއަށް ވަޑައިގެންފި
2 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު