ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ސީޝެލްސްއަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރާވަޑައިގަތުން

1 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President and First Lady depart on State Visit to the Republic of Seychelles
01 August 2019, Press Release
ސީޝެލްސްއަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ފުރާ ވަޑައިގަންނަވައިފި
1 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު