ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރެއްވުން

31 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
31 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
Member appointed to Judicial Services Commission
31 July 2019, Press Release