ފޮޓޯ އަލްބަމް

އ.ދ.ގެ ކުޑަކުދިންގެ ފަންޑް (ޔުނިސެފް) ގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ފޮރ ސައުތް އޭޝިއާ މިޒް ޖީން ގޯ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

30 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

UNICEF Regional Director for South Asia pays a courtesy call on the First Lady
30 July 2019, Press Release
ޔުނިސެފްގެ ސައުތު އޭޝިއާގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
30 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު