ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ކިހާދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

31 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ކިހާދޫއަށް ވަޑައިގެންފި
31 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
President visits Kihaadhoo Island during Baa Atoll Trip
31 July 2019, Press Release