ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުޅަދޫ ކައުންސިލާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

30 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުޅަދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
30 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
President meets with Fulhadhoo Council members and senior institutional representatives.
30 July 2019, Press Release