ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދުނިޔޭގެ އާބާދީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

11 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President appeals to Maldivian Youth to be self-dependant upstanding citizens
11 July 2019, Press Release
ދިވެހި ޒުވާނުންނަކީ، އަމިއްލަ އާމްދަނީގެ މައްޗަށް ދިރިއުޅުން ބިނާކުރާ، ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
11 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު