ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ފީޓަލް ހަރޓް މޯލްޑިވްސް 2019" ވަރކްޝޮޕްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

7 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ބަދަލުގެނެސް ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅެވޭނެ ދުވަހެއް ހޯދައިދޭން، މުޅި ސަރުކާރު މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަންދެން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު
7 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
Vice President highlights Government's commitment to Health Sector Development
07 July 2019, Press Release