Photo Album

Vice President attends closing ceremony of “Fetal Heart Maldives 2019”

07 July 2019

Related Articles

ޞިއްޙީ ނިޒާމަށް ބަދަލުގެނެސް ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހިގެން ދިރިއުޅެވޭނެ ދުވަހެއް ހޯދައިދޭން، މުޅި ސަރުކާރު މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަންދެން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު
7 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
Vice President highlights Government's commitment to Health Sector Development
07 July 2019, Press Release