ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ”އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖްބްލީ ރަން“ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

5 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ”އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަން“ ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
5 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
First Lady participates in ‘Ameenee Diamond Jubilee Run’
05 July 2019, Press Release