ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕްވަރމަންޓްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށްލެއްވުން

4 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
4 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
Vice President meets with Senior Officials of IOIG and Ministry of Youth, Sports and Community Empowerment
04 July 2019, Press Release