ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

11 ޖޫން 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދަރިވަރުންގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމަކީ ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ތިބެ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދުމަށް ލިބުނު ފަހި ފުރުޞަތެއް –ނައިބު ރައީސް
11 ޖޫން 2019, ޚަބަރު