ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބާއްވަވާ ފުރަމާނަ ޖާފަތް

8 ޖޫން 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ފުރަމާނަ ޖާފަތެއް ދެއްވައިފި
8 ޖޫން 2019, ޚަބަރު
President and First Lady host Official Banquet in honour of visiting Indian Prime Minister
08 June 2019, Press Release