ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބް، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް އެރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

8 ޖޫން 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބް، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރުވައިފި
8 ޖޫން 2019, ޚަބަރު
President Solih presents the Order of the distinguished rule of Izzudeen to the Prime Minister of India
08 June 2019, Press Release