ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރާއްޖެއާއި އިންޑިޔާއާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

8 ޖޫން 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Governments of India and Maldives to increase cooperate in several of fields
08 June 2019, Press Release
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއާއި ގުޅޭ ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި
8 ޖޫން 2019, ޚަބަރު