ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

8 ޖޫން 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރަސްމީގޮތުން މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި
8 ޖޫން 2019, ޚަބަރު
Maldivian Government officially welcomes the Indian Prime Minister to the Maldives
08 June 2019, Press Release