ފޮޓޯ އަލްބަމް

އޯއިސީ ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާލެ ވަޑައިގެންނެވުން

3 ޖޫން 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Solih returns to the Maldives upon conclusion of OIC summit in Mecca, Saudi Arabia
03 June 2019, Press Release
އޯއައިސީ ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާލެ ވަޑައިގެންފި
3 ޖޫން 2019, ޚަބަރު