ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

16 މޭ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
16 މޭ 2019, ޚަބަރު
President Solih meets the Members of Kalaidhoo Council
16 May 2019, Press Release