ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ހަފުލާ

5 މޭ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެކަކުގެ ޙައްޤު އޮންނަކަން ގަބޫލުކުރާ ހިނދު އަނެކާގެ ޙައްޤުގެ މަތިންވެސް ހަނދާންކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
5 މޭ 2019, ޚަބަރު
Vice President urges everyone to be vigilant of others’ rights
05 May 2019, Press Release