ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ ކުރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ގުރުއަތު ނެގުމާއި ސްޕޮންސަރޝިޕް ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން

3 މޭ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރަމަޟާންމަހު ބާއްވާ ކުރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ގުރުއަތު ނެގުމާއި ސްޕޮންސަރޝިޕް ހަވާލުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
3 މޭ 2019, ޚަބަރު
President Solih attends “2019 Ramazan Cricket Carnival” sponsorship awarding and team selection event
03 May 2019, Press Release