ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިިގަތުން

3 މޭ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ތެދުވެރިކަމާއެކު ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ދެމިތިއްބެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ނޫސްވެރިންނަށް ގޮވާލައްވައިފި
3 މޭ 2019, ޚަބަރު
Vice President urges journalists to do honest work and disperse factual news
03 May 2019, Press Release