ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސިންގަޕޫރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ބައްދަލު ކުރެއްވުން

25 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President Naseem meets Minister for Social and Family Development of Singapore
25 April 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، ސިންގަޕޫރުގެ މިނިސްޓަރ ފޯ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު