ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދެ ޤައުމެއްގައި ތިއްބަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް ދެ ބޭފުޅަކު އައްޔަނު ކުރެއްވުން

18 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދެ ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
18 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
President appoints two Ambassadors
18 April 2019, Press Release