Photo Album

President appoints two Ambassadors

18 April 2019

Related Articles

ދެ ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ސަފީރުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
18 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
President appoints two Ambassadors
18 April 2019, Press Release