ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޔުގަންޑާ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރރުވުން

14 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

New Ambassador of Uganda presents credentials to the President
14 April 2019, Press Release
ޔުގަންޑާގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
14 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު