ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފްރާންސް އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރރުވުން

14 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Ambassador–Designate of the France presents credentials to the President
14 April 2019, Press Release
ފްރާންސްގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
14 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު