ފޮޓޯ އަލްބަމް

”ކަމާކެމި“ އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވް ފެއަރ 2019 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވުން

12 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

”ކަމާކެމި“ އިންމޭޓްސް ކްރިއޭޓިވް ފެއަރ 2019 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
President and First Lady inaugurate “Kamaakemi” the Inmate Creativity Fair 2019
12 April 2019, Press Release