ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ކާށިދޫ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވާދެއްވުން

2 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ތަޢުލީމު ވަރުގަދަކުރުމަށްވުރެ ބޭނުންތެރި އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުވޭ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު
2 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
Strengthening the education system is the utmost priority - Vice President
02 April 2019, Press Release