ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ބްރޭކް ދަ ބެރިއަރ" ފެތުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

30 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

"ބްރޭކް ދަ ބެރިއަރ" ފެތުމުގެ ހަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
30 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު
The first lady participates in the "Break the Barrier" women's swimming event
30 March 2019, Press Release