ފޮޓޯ އަލްބަމް

"އައިލެންޑްސް.އެމްވީ" ވެބް ޕޯޓަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުން

25 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President launches “islands.mv” web portal
25 March 2019, Press Release