ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޔޫ.އޭ.އީ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

25 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Ambassador–Designate of the United Arab Emirates Presents Credentials to the President
25 March 2019, Press Release
ޔޫ.އޭ.އީގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
25 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު