ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސިނަގްޕޫރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

24 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Non-Resident Ambassador of Singapore Paid a Courtesy Call on the Vice President
24 March 2019, Press Release
ސިންގަޕޫރުގެ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
24 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު