ފޮޓޯ އަލްބަމް

79 ވަނަ "ޕާކިސްތާން ޑޭ" ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާ

23 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President expresses appreciation for Pakistan’s role in the Maldives’ socio-economic development; Reassures of Maldives’ continuous cooperation in all areas
23 March 2019, Press Release
ރާއްޖޭގެ އިޖުތިމާއީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގައި ޕާކިސްތާނުގެ ދައުރު ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފި
23 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު