ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތާޖް އެނިވަރސަރީގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

23 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

First Lady attends the Thaaj Anniversary Special Function
23 March 2019, Press Release
ތާޖް އެނިވަރސަރީ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
23 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު