ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން 19/03/2019

19 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސީ.އެމް.އެސް ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
19 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު
The President submits to the People’s Majlis a proposal that the Maldives become a member of the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)
19 March 2019, Press Release