ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، ފިންލެންޑްގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޔޫވެސްކީލާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

9 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President visits University of Jyväskylä, Finland
09 March 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު، ފިންލެންޑްގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޔޫވެސްކީލާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
9 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު