ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކ. ކާށިދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

27 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކާށިދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
27 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
Vice President visits K. Kaashidhoo Island
27 February 2019, Press Release