ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ދަ ނޭޝަނަލް ހައި ލެވެލް ޑައިލޮގް އޮން ޕްރޮމޯޓިން ޕީސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

26 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Solih reiterates commitment to promoting peace and tolerance
26 February 2019, Press Release
ހަރުކަށިކަން އިސްނުކުރުމަށާއި، ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގައިނުލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
26 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު