ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްލެއްވުން

25 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Solih meets with the members of Nellaidhoo Island Council
25 February 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
25 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު