ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ރަސްމީކޮށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

5 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Sri Lankan President officially welcomes President Solih and First Lady to Sri Lanka
05 February 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް، ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ވަރަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް ދަންނަވައިފި
5 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު