ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޗައިނާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

10 ޖަނަވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Chinese Ambassador pays courtesy call on President Solih
10 January 2019, Press Release
ޗައިނާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
10 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު